Fil a l’Agulla

CAST     ENG

“La potencialitat dels conflictes als grups”

Taller vivencial d’introducció a la gestió de conflictes

Les creences que tenim entorn els conflictes i les eines que tenim per gestionar-los marquen en gran mesura la capacitat d’avançar, créixer i estar en contacte amb el seu sentit dels grups, col·lectius i organitzacions.

Durant el taller per una banda, treballarem les actituds i patrons que tenim individual i col·lectivament davant les situacions conflictives i tenses com un primer pas fonamental per a la seva gestió positiva. És a dir, reflexionarem entorn a preguntes com ara: com em sento davant dels conflictes? Em fan por? Penso que hem fet alguna cosa mal feta quan apareixen? Crec que són culpa d’una persona? Els veig com una oportunitat per créixer? Els evito? Els afronto? Em generen agressivitat? M’agraden?

Per altra banda, introduirem algunes habilitats bàsiques per gestionar conflictes, concretament:

  • La capacitat d’identificar el conflicte en les primeres fases quan la tensió no és molt alta
  • L’habilitat de aturar-se i portar consciència al grup del que està passant
  • La capacitat de fer treball amb un/a mateixa abans, durant i després de fer front al conflicte

La metodologia que farem servir serà una combinació de moments d’exposició teòrica i diàleg amb el grup així com exercicis pràctics i petites demostracions amb exemples reals que les persones participants portin. Serà doncs una oportunitat per aprendre a partir dels propis conflictes i dificultats i també de les dels altres.

El paradigma bàsic amb el que treballem prové del Treball de processos. El seu principi més important és la democràcia profunda. La democràcia profunda és una actitud de donar la benvinguda a totes les veus, tots els nivells de l’experiència i les diferents formes i estils comunicatius. Parteix de la base que els grups ja tenen el que necessiten per seguir desenvolupant-se només cal acompanyar-los en guanyar consciència de la seva totalitat, especialment ajudar-los a percebre i incloure les actituds, idees, sentiments que estan normalment més marginades dins la cultura del grup. Per poder facilitar als grups en aquest camí cal ser capaç de notar els senyals subtils, romandre present en situacions de tensió, ser capaç de facilitar conflictes relacionals i processos individuals i tenir la capacitat de treballar en un mateix alhora que es facilita el grup.

Formadora:
Anna Pujol

Llicenciada en ciències ambientals, comença la seva carrera professional com a educadora ambiental, on descobreix un nou repte en el camp de l’educació social. Aquesta passió, unida a la seva trajectòria en els moviments socials, l’empenyen a trobar la seva actual vocació: la facilitació aplicada a relacions grupals i personals. Actualment està estudiant Treball de Processos a Espanya i a l’Institut Internacional de Democràcia Profunda (DDI).

——CASTELLANO——

“La potencialidad de los conflictos en los grupos”

Taller vivencial de introducción a la gestión de conflictos

Las creencias que tenemos sobre los conflictos y las herramientas que tenemos para gestionarlos marcan en gran medida la capacidad de avanzar, crecer y estar en contacto con su sentido de los grupos, colectivos y organitzaciones.

Durante el taller por un lado, trabajaremos las actitudes y patrones que tenemos individual y colectivamente enfrente a las situaciones conflictivas y tensas como un primer paso fundamental para la su gestión positiva.

Es decir, reflexionaremos entorno a preguntas como por ejemplo: ¿como me siento delante de los conflictos? ¿Me dan miedo? ¿Pienso que hemos hecho algo mal cuando aparecen? ¿Creo que son culpa de una persona? ¿ Los veo como una oportunidad para crecer? ¿Los evito? ¿Los enfrento? ¿Me generan agresividad? ¿Me gustan?

Por otro lado, introduciremos algunas habilidades básicas para gestionar conflictos, concretamente:

  • La capacidad de identificar el conflicto en las primeras fases cuan la tensión no es muy alta
  • La habilidad de pararse y llevar consciencia al grupo del que está pasando
  • La capacidad de trabajar con uno/a misma antes, durante y después de hacer frente al conflicto

La metodologia que utilizaremos será una combinación de momentos de exposición teórica y diálogo con el grupo así como ejercicios prácticos y pequeñas demostraciones con ejemplos reals que las personas participantes aporten. Será entonces una oportunidad para aprender a partir de los propios conflictos y dificultades y también de las de las demás personas.

El paradigma básico con el que trabajaremos proviene del Trabajo de procesos. Su principio más importante es la democracia profunda. La democracia profunda es una actitud de dar la bienvenida a todas las voces, todos los niveles de la experiencia y las diferentes formas y estilos comunicativos. Parte de la base que los grupos ya tienen lo que necesitan para seguir desarrollandose sólo hace falta acompañarlos en ganar consciencia de su totalidad, especialmente ayudarlos a percibir y incluir las actitudes, ideas, sentimentso que estan normalmente más marginadas dentro la cultura del grupo. Para poder facilitar a los grupos en este camino hace falta ser capaz de notar las señales subtiles, permanecer presente en situaciones de tensión, ser capaz de facilitar conflictos relacionales y procesos individuales, y tener la capacidad de trabajar en uno mismo a la vez que se facilita el grupo.

Formadora
Anna Pujol

Licenciada en ciencias ambientales, empieza su carrera profesional como educadora ambiental, donde descubre un nuevo reto en el campo de la educación social. Esta pasión, unida a su trayectoria en los movimientos sociales, la llevan a encontrar su actual vocación: la facilitación aplicada a las relaciones grupales y personales. Actualment está estudiando Trabajo de Procesos en España y en el Instituto Internacional de Democracia Profunda (DDI).

———-ENGLISH———-

The potential of conflicts in groups

Introduction to conflict management experience-based workshop

Our beliefs concerning conflicts and the tools we have to manage them indicate to a large extent our capacity to improve, grow and be in contact with our sense of groups, collectives and organizations.

During this workshop we will work, on the one hand, the attitudes and patterns we have individually and collectively when facing conflictive and tense situations as an essential first step in their positive management. In other words, we will reflect on questions such as: how do I feel when there’s a conflict? Am I scared? Do I feel like I have done something wrong when one appears? Do I feel like they are someone’s fault? Do I see them as an opportunity to grow? Do I avoid them? Do I confront them? Do they generate aggressiveness in me? Do I like them?

On the other hand, we will introduce some basic skills to manage conflicts, such as:

  • The ability to identify a conflict in its first phases when tension is not yet too high.

  • The ability to stop and make the group aware of what is happening.

  • The ability to work with oneself before, during and after a conflict.

The method we will use will be a combination of theoretical explanations and dialog with the group, as well as practical exercises and little demonstrations with real examples that the participants propose. It will thus be an opportunity to learn from our own conflicts and difficulties as well as those from others.

The basic paradigm we will be using is that of Process  Work. Its basic principle is deep democracy. Deep democracy entails an attitude of welcoming every voice, level of experience and communicative style. It begins with the assumption that groups already have what they need to continue growing, so all that is needed is to guide and assist them as they gain consciousness of their totality, helping them notice and include attitudes, ideas and feelings that are usually excluded in the group’s culture. To facilitate groups in this journey, one must be able to perceive subtle signs, remain present in tense situations, be able to facilitate relational conflicts and individual processes, as well as have the ability to reflect on one’s own conflicts at the same time.

Trainer

Anna Pujol

Degree in Environmental Sciences, she begins her professional career as an environmental educator, when she discobers a new challenge in the field of social education. This pasion, along her trajectory in social moviments, brings to her current vocation: facilitation applaid to groupal and personal relationships. Nowadays she is studing Process Work in Spain and in the International Institute of Deep Democracy (DDI).

 

 

 

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s