TheAlbero

CAST     ENG

“Comunitats en moviment: entre la diversitat i el comú”

En els darrers anys hem experimentat una sèrie de “revolucions” locals-globals de comunitats i ciutadants mobilitzant-se i reunint-se per demanar justícia i democràcia real, una acollida i esperada reacció al post-capitalisme en el què vivim.

Però què passa després i durant aquest temps en què la comunitat s’ha posat en marxa, quan la identitat i l’estructura social estan sent desafiades per l’esperit de la comunitat? Què ens limita a nosaltres com a individus i com a grups per a prendre un altre pas més cap a la liberació i la transformació col·lectiva del coneixement? De quina manera l’art i el teatre poden contribuir i guiar-nos cap a reconèixer l’alegria de ser acompanyats per la nostra diversitat i viure en la nostra humanitat?

En el taller, explorarem aquestes qüestions entre altres que sorgeixin, posant en escena històries i desitjos per a la transformació personal i col·lectiva. Utilitzarem les tècniques del Teatre de l’Oprimit com el “Teatre Imatge” i “Polícies en el cap”, així com també la fotografia participativa i escriptura creativa.

En aquest workshop el resultat és guiat per el procés, el procés és guiat per el grup, i el grup és guiat per les necessitats i els desitjos de les persones que el conformen.

TheAlbero és un col·lectiu artístic creat per Uri Noy Meir i la Ilaria Olimpico.

“Nosaltres creiem en l’art i el teatre com a eines per l’expressió creativa i la participació activa, aportant coneixement i transformació personal i social. Promovent la imaginació com a element fonamental per a inspirar el canvi paradigmàtic i obrir portes cap a altres mons possibles.

Organitzem taller per a infants, gent jove i adults, formacions per treballadors socials i educadors, així com performances interactives i esdeveniments internacionals. Utilitzem en la nostra pràctica un ampli ventall de metodologies amb l’objectiu d’animar les diferents actituds de l’expressió i l’aprenentatge de les persones amb qui treballem. Aquestes metodologies són el Teatre de l’Oprimit, el Cercle Narratiu, Storytelling i Fotografia Participativa.

L’aproximació de TheAlbero és: maièutica (la facilitació és un diàleg, obert i acollidor procés), intercultural (interculturalitat entesa com a actitud i pràctica sociocultural i aproximació sociopedagògica que és oberta a l’alteritat, promou la pluralitat devisions i aprecia la diversitat) gènere (educació de gènere que qüestiona els esterotips relacionats amb el gèrener i la societat patriarcal).”

Uri Noy Meir, és facilitador d’art participatiu i artista teatral, ha guiat tallers per la transformació i formacions per a activistes, educadors, treballadors socials i artistes a Nepal, Índia, Irlanda del Nord, els EEUU, Israel-Palestina, Estònia, Croàcia, Holanda, Geòrgia i Itàlia.

Uri s’ha format amb renombrats practicants del Teatre de l’Oprimit (TO) i en la seva pràctica ell explora les fronteres i els punts de contacte del TO amb altres aproximacions i metodologies “veïnes”. Ha estat involucrat també en desenvolupar xarxes de practicants del TO arreu del món, utilitzant Internet com a plataforma per compartir el treball significatiu i transformador per tot el món. Està interessat també en el moviment Transition Town i en la permacultura.

 

 

“Comunidades en movimiento: entre la diversidad y lo común”

En los últimos años hemos vivido una serie de “revoluciones” locales-globales de comunidades y ciudadanos mobilizándose y reuniéndose para pedir justícia y democrácia real, una acogida y esperada reacción al postcapitalismo que estamos viviendo.

Pero ¿qué pasa después y durante el tiempo que la comunidad se ha puesto en marcha, cuando la identidad y la estructura social están siendo desafiadas por el espíritu de la comunidad? ¿Qué nos limita a nosotros como individuos y como grupos para dar un paso más hacia la liberación y la transformación colectiva del conocimiento? ¿De que manera le arte y el teatro puede contribuir a y guiarnos hacia reconocer la alegría de ser acompañados por nuestra diversidad y vivir en nuestra humanidad?

En el taller, exploraremos estas cuestiones entre otras que se presenten, poniendo en escena històrias y deseos para la transformación personal y colectiva. Utilizaremos las técnicas del Teatro del Oprimido como el “Teatro Imagen” y “Policías en la cabeza”, así como la fotografía participativa y la escritura creativa.

En el taller el resultado estará guiado por el proceso, el proceso será guiado por el grupo, y el grupo será guiado por las necesidades y los deseos de las personas que lo conforman.

TheAlbero es un colectivo artístico creado por Uri Noy Meir y la Ilaria Olimpico.

“Nosotros creemos en el arte y el teatro como herramientas para la expresión creativa y la participación activa, que aporta conocimiento y transformación personal y social. Promovemos la imaginación como elemento fundamental para inspirar el cambio paradigmático y abrir puertas hacia otros mundos posibles.

Organizamos talleres para niños y niñas, gente joven y adultos, formaciones para trabajadores sociales y educadores, así como performances interactivas y eventos internacionales. Utilizamos en nuestra práctica diferentes metodologías con el objetivo de animar las diferentes actitudes de expresión en el aprendizage de las personas con quién trabajamos. Las metodologías que usamos son el Teatro del Oprimido, el Círculo Narrativo, Storytelling y Fotografía Participativa.

La aproximación de TheAlbero es: maiéutica (la facilitación es un diálogo, abierto y acogedor proceso), intercultural (interculturalidad entendida como actitud y práctica sociocultural y aproximación socio pedagógica que es abierta a la alteridad, promueve la pluralidad de visiones y aprecia la diversidad) género (educación de género que cuestiona los estereotipos relacionados con el género y la sociedad patriarcal).

Uri Noy Meir, es facilitador de arte participativo y artista teatral, ha facilitado talleres para la transformación y formaciones para activistas, educadores, trabajadores sociales y artistas en Nepal, India, Irlanda del Norte, los EUA, Israel-Palestina, Estonia, Croacia, Holanda, Georgia y Italia.

Uri se ha formado con renombrados practicantes del Teatro de Oprimido (TO) y en su práctica explora las fronteras y los puntos en común del TO con otras aproximaciones y metodologías “vecinas”. Ha estado involucrado también en crear redes de practicantes del TO por todo el mundo, utilizando Internet como plataforma para compartir el trabajo significativo y transformador. Está interesado también en el movimiento Transition Town y en la permacultura.

“Communities in Motion: between diversity and common”

In the last years we are experiencing a series of global-local  “revolutions” of communities and citizens mobilizing and gathering to ask for justice and true democracy, this is a welcome and expected reaction to post-capitalist in which we are living.  

But what happens after and during a community is “set in motion”, when identity and social structure is challenged by the spirit of ‘Communitas’?

What limits us as individuals and groups to take another step towards collective liberation and transformation of consciousness?

How can theater and art contribute and lead us towards recognizing the joy of being joint by our diversity and live by our humanity?      

In the workshop we will explore these questions and others by putting in scene stories and desires for personal and collective transformation.

We will use Theater of the oppressed techniques like Image theater and Cops in the head as well as participatory photography and creative writing.

In these workshop the result is led by the process, the process is led by the group and the group is led by the needs and desires of the individuals that make it.

TheAlbero is an Artistic Collective created by Uri Noy Meir and Ilaria Olimpico.

We believe in Art and Theatre as tool for creative expression, active participation, bringing consciousness and personal and social transformation; it promotes imagination as a fundamental element to inspire paradigmatic change and open the doors for other possible worlds. We organize workshops for children, young people and adults, training for social workers and educators, interactive performances and international events. We use in our practice a varied methodology aimed at encouraging the different attitudes of expression and learning of everybody, it integrates Theatre of the Oppressed, Narrative Circle, Storytelling and Participatory Photography.

The approach of TheAlbero is: maieutic (the facilitation is a dialogue, an open and welcoming process), intercultural (interculture is meant as a sociocultural attitude-practice and a sociopedagogic approach that is open to the otherness, promotes plurality of visions, and values diversity) gender (gender education means to question gender stereotypes and patriarchal society).

Uri Noy Meir, a participatory arts facilitator and theater artist, has led transformative workshops and training seminars for activists, educators, social workers and artists in Nepal, India, Northern Ireland, the Us, Israel-Palestine, Estonia, Croatia, Holland, Georgia and Italy. Uri has trained with renowned Theater of the Oppressed (TO) practitioners and in his practice he explores the borders and meeting points of TO with other “neighboring” approaches and methodologies. He is also involved in developing networks of Theater of the Oppressed practitioners all over the world using the internet as a platform for sharing meaningful and trans-formative work all around the globe. He is interested in Transition Town movement and Permaculture.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s